ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី10 ថ្នាក់ទី7 ដល់ទី9 ទៅកាន់រមណីយដ្ឋានវត្តពុទ្ធគិរីភក្តីកម្ពុជា

🎉 ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី10 ថ្នាក់ទី7 ដល់ទី9 ទៅកាន់រមណីយដ្ឋានវត្តពុទ្ធគិរីភក្តីកម្ពុជា
✍️ សាខាតាកែវ
📚 គុណភាព... វិន័យ... សេវាកម្ម...
#AmericanInterconSchool  
.............................................................

☎️ សាខាតាកែវ៖ 093337715/061977171
📍 https://maps.app.goo.gl/V7iT86P5T59ioNQU8
✍️ តេឡេក្រាម (Channel): https://t.me/AmericanInterconSchool
🌐 គេហទំព័រ : https://www.ais.edu.kh/

ថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

អត្ថបទទាក់ទង