តោះ! ចូលរៀនទាំងអស់គ្នា...

🎉បវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី2023-2024
ចូលរៀនថ្ងៃទី16 ខែតុលា ឆ្នាំ2023 គ្រប់សាខាទាំងអស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ សាខាសៀមរាប និងតាកែវ
✍️ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា (អាយុ2ឆ្នាំ) រហូតដល់ថ្នាក់ទី12
#AmericanInterconSchool  
.......................................................................

✍️ តេឡេក្រាម៖ channel https://t.me/AmericanInterconSchool

Sep 15, 2023

អត្ថបទទាក់ទង