ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី២៩​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

កម្មវិធីរៀនត្រៀមសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២៣-២០២៤

ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣

ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី6 និងទី9 ឆ្នាំសិក្សា 2022-2023

ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

កម្មវិធីរៀនត្រៀមសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២៣-២០២៤

ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី6 ឆ្នាំសិក្សា ​2022-2023

ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

ពិធីជួបជុំបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា 2022-2023 ថ្នាក់ទី1 ដល់ទី12

ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

ចែកសៀវភៅតាមដានការសិក្សាប្រចាំឆ្នាំសិក្សា ថ្នាក់ទី7 ដល់ទី12

ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

ចែកសៀវភៅតាមដានការក្សាដល់សិស្ស (ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី6)

ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

ពិធីជួបជុំបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា 2022-2023 ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា

ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

ពិធីបិទបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា 2022-2023

ថ្ងៃទី៨​​​ ដល់ទី១០ ខែ​សីហា ឆ្នាំ២០២៣

ប្រឡងឆមាសលើកទី2 ថ្នាក់ទី7 ដល់ទី12

ថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សា ថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា ឆ្នាំសិក្សា 2022-2023

ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី6

ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣

ពិធីបិទការប្រកួតកីឡាសិស្សជ្រើសរើសជើងឯកពានរង្វាន់ ម៉េងលី ជេ. គួច