ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងប្រចាំខែមេសា មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា (គ្រប់កម្រិតថ្នាក់)

ថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

ពិធីសូត្រមន្តដំឡើងរាសី ប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ និងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

ថ្ងៃទី១-៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងប្រចាំខែមេសា ថ្នាក់ក្រោមមេត្តយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦

ថ្ងៃទី២៧-៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

ដំណើរចុះកម្មសិក្សាទៅបរទេសលើកទី៩

ថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

ការប្រកួតនិទានរឿងជាភាសាអង់គ្លេស លើកទី៥

ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

សិក្ខាសាលាស្តីពីសុខភាពសាធារណៈ ថ្នាក់ទី១០ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

សិក្ខាសាលាស្តីពីសុខភាពមាត់ធ្មេញ និងការថែទាំ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦

ថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី៤

ថ្ងៃទី១៨-៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

សិក្ខាសាលាអំពីការសិក្សា សីលធម៌ ច្បាប់វិន័យ ការជួយខ្លួនឯង ការគិតវិជ្ជមាន ការអប់រំ ការរស់នៅ ការចេះអធ្យាស្រ័យគ្នា

ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី១២

ថ្ងៃទី១៤-១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងសងឆមាសលើកទី១ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងឆមាសលើកទី១ ថ្នាក់ទី៦

ថ្ងៃទី១១-១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងសងឆមាសលើកទី១ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦

ថ្ងៃទី១១-១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងឆមាសលើកទី១ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

ទិវាជាតិអំណាន