ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

ចាប់ផ្តើមចូលរៀនឆមាសទី២ ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤

ថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងសងឆមាសលើកទី១ មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា (គ្រប់កម្រិតថ្នាក់)

ថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

ទិវាអន្តរជាតិនារី

ថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា ថ្នាក់ទី១២

ថ្ងៃទី០៤-០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងឆមាសលើកទី១ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦

ថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

កិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងឆមាសលើកទី១ មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា (គ្រប់កម្រិតថ្នាក់)

ថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

កិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់ទី៣ ដល់ទី៦

ថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

ការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែ ម៉េងលី ជេ. គួច ថ្នាក់ទី៩ និងទី១២

ថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ថ្នាក់ទី១០ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

កម្មវិធីជំនួបមាតាបិតា ឬអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្ស (លើកទី១)

ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ការប្រកួតចំណេះដឹងវប្បធម៌-អរិយធម៌ខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី១០ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

កិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធាន ថ្នាក់ទី៣ ដល់ថ្នាក់ទី៦

ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី៣

ថ្ងៃទី១៩-២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងសងប្រចាំខែកុម្ភៈ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២