ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងសងប្រចាំខែកុម្ភៈ មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា (គ្រប់កម្រិតសិក្សា)

ថ្ងៃទី១៥-១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងប្រចាំខែកុម្ភៈ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

សិក្ខាសាលាស្តីពីអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ថ្នាក់ក្រោមមេត្តយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦

ថ្ងៃទី១២-១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងសងប្រចាំខែកុម្ភៈ ថ្នាក់ក្រោមមេត្តយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦

ថ្ងៃទី៥-៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងប្រចាំខែកុម្ភៈ ថ្នាក់ក្រោមមេត្តយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦

ថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី៧

ថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងប្រចាំខែកុម្ភៈ មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា (គ្រប់កម្រិតសិក្សា)

ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

សិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសសិស្សទី១២ ស្តីពីការត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

ថ្ងៃទី៣០-៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

បទបង្ហាញស្តីពីបម្រែបម្រួលវ័យក្មេងប្រុស និងក្មេងស្រី ថ្នាក់ទី៥ ដល់ទី៨

ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

ទិវាកីឡាសម្រាប់កុមារ ថ្នាក់ក្រោមមេត្តយ្យសិក្សា និងថ្នាក់មេត្តយ្យសិក្សា

ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងសងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី១ មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា (គ្រប់កម្រិតថ្នាក់)

ថ្ងៃទី១៨-២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងសងពាក់កណ្តាលឆមាសទី១ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី២

ថ្ងៃទី១៥-១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី១ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី១៥-១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងសងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី១ (ថ្នាក់ក្រោមេត្តយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦)