ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី១ មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា (គ្រប់កម្រិតថ្នាក់)

ថ្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

កិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធាន​ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី៨-១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី១ ថ្នាក់ក្រោមមេត្តយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦

ថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

កិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធាន​ថ្នាក់ទី៣ ដល់ទី៦

ថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍

ថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

ចាប់ផ្តើមកម្មវិធីរៀនជំនួយមូលដ្ឋានគ្រឹះ

ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

ទិវាចូលឆ្នាំសាកល 

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

ឆ្លងឆ្នាំថ្មី

ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី១០

ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

ចាប់ផ្តើមចូលរៀនត្រីមាសទី២

ថ្ងៃទី២៥-២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

ប្រឡងសងប្រចាំខែធ្នូ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

ពិធីបុណ្យណូអ៊ែល

ថ្ងៃទី២១-២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

ប្រឡងប្រចាំខែធ្នូ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី៥

ថ្ងៃទី៤-៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

ប្រឡងប្រចាំខែធ្នូ ថ្នាក់ក្រោមមេត្តយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦