ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី១៥-១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងសងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី២ (ថ្នាក់ក្រោមេត្តយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦)

ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

កិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងសងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី២ មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា (គ្រប់កម្រិតថ្នាក់)

ថ្ងៃទី៦ដល់៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី២ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦

ថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី២ មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា (គ្រប់កម្រិតថ្នាក់)

ថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ការប្រកួតអាន និងតែងអត្ថបទភាសាខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី១ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

កិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់ទី៣ ដល់ទី៦

ថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ

ថ្ងៃទី២៥-២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងសងប្រចាំខែមេសា ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី២២-២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងប្រចាំខែមេសា ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងសងប្រចាំខែមេសា មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា (គ្រប់កម្រិតសិក្សា)

ថ្ងៃទី១៣-១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិ

ថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

ទិវាវប្បធម៌លើកទី១៦ ប្រចាំឆ្នាំ២០២៤ នៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ និងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

ថ្ងៃទី៨-១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងសងប្រចាំខែមេសា ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦